هزاران شنبه و آدینه آمد

چرا مولی ما مهدی نیامد

خلق گویند مخور غصه ولی من

ترسم آخر که به وصلش نرسم عمر سر آید